“INTERNET WATCH FOUNDATION”

“Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн зураг, видео бичлэгийг интернетээс устгах,
урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл өгөх” системийг Монгол хэлээр репорт хийх боломжтой боллоо.
Зөрчил мэдээллэх

Хүүхэд хамгаалалтай холбоотой Монгол Улсын хууль эрх зүйн баримт бичгүүд

Хууль эрх зүй

Мэдээг хуваалцах:

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд